We beoordelen aanbieders op basis van strenge tests en onderzoek, maar houden ook rekening met je feedback en onze affiliate commissie met aanbieders. Sommige aanbieders zijn eigendom van ons moederbedrijf.
Meer informatie
vpnMentor werd in 2014 opgericht met als doel VPN-diensten te evalueren en privacygerelateerde artikelen te bespreken. Op dit moment helpt ons team van honderden cybersecurity-onderzoekers, schrijvers en redacteuren lezers nog steeds bij het verdedigen van hun online vrijheid. Dit doen we in samenwerking met Kape Technologies PLC, dat ook eigenaar is van de volgende producten: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access en Intego, die op deze website kunnen worden beoordeeld. We gaan ervan uit dat de reviews die op vpnMentor worden gepubliceerd accuraat zijn op de datum van elk artikel, en ze zijn geschreven volgens onze strenge beoordelingsnormen, die prioriteit geven aan een professioneel en eerlijk onderzoek door de recensent, waarbij de technische mogelijkheden en kwaliteiten van het product samen met de commerciële waarde ervan voor gebruikers worden overwogen. Bij de ranglijsten en reviews die we publiceren, kan ook rekening worden gehouden met het eerder genoemde gemeenschappelijke eigendom en de partnercommissies die we verdienen voor aankopen via links op onze website. We beoordelen niet alle VPN-providers en we gaan ervan uit dat de informatie accuraat is op de datum van elk artikel.

Servicevoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Welkom op https://www.vpnmentor.com/!

 

DOOR DEZE WEBSITE (‘WEBSITE’) TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD EN BEVESTIGT U DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DAT U DEZE AANVAARDT. INDIEN U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET AANVAARDT, GELIEVE DEZE WEBSITE DAN NIET TE GEBRUIKEN. DOOR DEZE WEBSITE TE BLIJVEN GEBRUIKEN, STEMT U ERMEE IN DAT U ZICH ZULT HOUDEN AAN, EN DAT U GEBONDEN BENT AAN, DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN REGULEREN UW GEBRUIK VAN DE INTERNETSITE, ALSMEDE ALLE CONTENT (ZOALS TEKST, GEGEVENS, INFORMATIE, GRAFIEKEN OF AFBEELDINGEN) DIE WEBSELENESE LTD (de ‘VENNOOTSCHAP’) BESCHIKBAAR KAN MAKEN OP DE INTERNETSITE (GEZAMENLIJK ‘MATERIALEN’). DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN OPGESTELD IN HET ENGELS EN ZIJN TER REFERENTIE VERTAALD NAAR HET NEDERLANDS. IN HET GEVAL VAN INCONSISTENTIE OF DISCREPANTIE MET DE ENGELSE VERSIE, PREVALEERT DE ENGELSE VERSIE.

 

Uw gebruik van de Website vormt een wettelijke overeenkomst tussen u en HET BEDRIJF en is onderhevig aan de voorwaarden van die overeenkomst, zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat HET BEDRIJF de Website mag wijzigen, opschorten of stopzetten (permanent of tijdelijk) voor u of voor gebruikers in het algemeen, naar eigen goeddunken van HET BEDRIJF, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat HET BEDRIJF niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van de Website. Dergelijke modificaties of wijzigingen zullen van kracht gaan op het moment dat ze op de website geplaatst worden. Dienovereenkomstig raden wij u aan om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig opnieuw te bekijken.

 

Content van, en/of meningen geuit op de Website en in alle bijbehorende commentaren zijn de persoonlijke meningen van de originele auteurs, niet van HET BEDRIJF. De content wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en is niet bedoeld als een goedkeuring of vertegenwoordiging door HET BEDRIJF of enige andere partij. U begrijpt dat alle informatie (zoals databestanden, geschreven tekst, computer software, muziek, audiobestanden of andere geluiden, foto's, video's of andere afbeeldingen) waartoe u toegang heeft als deel van, of door uw gebruik van, de Website de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie zulke content afkomstig is. U begrijpt en erkent dat de Website beschermd kan zijn door intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van HET BEDRIJF of van andere entiteiten. U mag de creatieve werken op de Website niet wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken creëren gebaseerd op de Website, hetzij geheel of gedeeltelijk, tenzij u specifiek verteld is dat u dit mag doen door HET BEDRIJF of door de eigenaren van rechten op de content van de Website, in een aparte overeenkomst.

 

Gebruik van de website

HET BEDRIJF machtigt u om de Website alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Gebruik van de Website voor enig publiek of commercieel doel (inclusief, zonder beperking, op een andere site of via een computernetwerk) zonder een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst met HET BEDRIJF is ten strengste verboden. Indien u kopieën maakt van de Materialen, dient u op deze kopieën alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de oorspronkelijke Materialen te behouden. U mag de Materialen niet wijzigen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren of verspreiden. Zoals tussen u en HET BEDRIJF, is HET BEDRIJF eigenaar van de Website. De Website is beschermd onder Israëlische en internationale wetten op copyright. Elk ongeoorloofd gebruik van de Website kan een overtreding van het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten betekenen.

 

U stemt ermee in de Website alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door (a) de Gebruiksvoorwaarden en (b) enige toepasselijke wet, regelgeving of algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden. U stemt er specifiek mee in geen toegang te verkrijgen (of pogingen daartoe te ondernemen) tot de Website via geautomatiseerde middelen (met inbegrip van het gebruik van scripts of webcrawlers). U stemt ermee in dat u zich niet zult inlaten met activiteiten die de Website verstoren of onderbreken. Tenzij u specifiek toestemming heeft gekregen om dit te doen in een aparte overeenkomst met HET BEDRIJF, gaat u ermee akkoord dat u de Materialen niet zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen voor welk doel dan ook. U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor (en dat HET BEDRIJF geen verantwoordelijkheid heeft jegens u of jegens derden voor) elke schending van uw verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden en voor de gevolgen (met inbegrip van verlies of schade die HET BEDRIJF kan lijden) van een dergelijke schending.

 

HET BEDRIJF behoudt zich het recht voor (maar zal geen verplichting hebben) om enige of alle content van de Website vooraf te screenen, te beoordelen, te markeren, te filteren, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen.

 

Toegang

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord voor de Website en u bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord plaatsvinden. U gaat ermee akkoord om HET BEDRIJF onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of enige andere inbreuk op de veiligheid met betrekking tot de Website. HET BEDRIJF behoudt zich het recht voor om van u te eisen dat u uw wachtwoord wijzigt indien HET BEDRIJF van mening is dat uw wachtwoord niet langer veilig is.

 

Verboden gebruik

U stemt ermee in de Website niet te gebruiken (a) op een wijze die in strijd is met enige toepasselijke wet, voorschrift, regel, bevel, verdrag of andere wetgeving; (b) om de rechten van derden te verstoren; (c) om u uit te geven voor een persoon of entiteit of op een andere wijze een verkeerde voorstelling te geven van uw relatie met een persoon of entiteit; of (d) om de Website of servers of netwerken die verbonden zijn met de Website te verstoren of te ontwrichten. U stemt er verder mee in om (1) geen datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken in verband met de Website; of (2) te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig deel van de Website of andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Website, hetzij door hacking, password mining of op enige andere wijze.

 

Beëindiging

HET BEDRIJF mag uw registratie bij, of toegang tot, de gehele of een deel van de Website beëindigen, opschorten of wijzigen, zonder bericht, op elk moment en om welke reden dan ook. U mag uw deelname aan en toegang tot de Website op elk moment stopzetten. Als u een van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw toestemming om de Website te gebruiken automatisch beëindigd en stemt u ermee in om alle gedownloade of afgedrukte content die u van de Website hebt verkregen (en alle kopieën daarvan) onmiddellijk te vernietigen.

 

Disclaimers

DE SITE WORDT VERSTREKT ‘ZOALS HIJ IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, RUSTIG VERMAAK, NAUWKEURIGHEID OF NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE BETROKKEN SITES: (A) AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (B) ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN; OF (C) ACCURAAT, BETROUWBAAR, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE, VOLLEDIG, WETTELIJK OF VEILIG ZULLEN ZIJN.

 

VANWEGE DE INHERENTE AARD VAN HET INTERNET KUNNEN WIJ NIET GARANDEREN DAT INFORMATIE, TIJDENS TRANSMISSIE VIA HET INTERNET OF TERWIJL OPGESLAGEN OP ONS SYSTEEM OF ANDERSZINS ONDER ONZE HOEDE, ABSOLUUT VEILIG ZAL ZIJN VOOR INDRINGING DOOR ANDEREN, ZOALS HACKERS. HET BEDRIJF AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, COMMUNICATIELIJNSTORINGEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN GEBRUIKERSCONTENT. HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PROBLEMEN OF TECHNISCHE STORINGEN VAN TELEFOONNETWERKEN OF -LIJNEN, ONLINE COMPUTERSYSTEMEN, SERVERS OF PROVIDERS, COMPUTERAPPARATUUR, SOFTWARE, OF HET MISLUKKEN VAN E-MAIL ALS GEVOLG VAN TECHNISCHE PROBLEMEN OF VERKEERSCONGESTIE OP HET INTERNET OF OP EEN VAN DE BETROKKEN SITES OF EEN COMBINATIE DAARVAN, MET INBEGRIP VAN LETSEL OF SCHADE AAN GEBRUIKERS OF AAN DE COMPUTER VAN EEN PERSOON IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN DEELNAME AAN ACTIVITEITEN OP DE BETROKKEN SITES OF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL. U BEGRIJPT DAT ALS U MATERIAAL DOWNLOADT, U DIT OP EIGEN RISICO DOET. HET BEDRIJF IS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE, INCLUSIEF PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE BETROKKEN SITES, CONTENT DIE OP OF VIA DE BETROKKEN SITES WORDT GEPLAATST, OF GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN DE BETROKKEN SITES, HETZIJ ONLINE OF OFFLINE.

 

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

 

ZORG ERVOOR DAT U ANDERE DISCLAIMERS OP DE WEBSITES BEKIJKT, ZOALS VOOR RECENSIES, EIGENDOM, AFFILIATES, ENZ.

 

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (A) ENIGE INDIRECTE, VOORTVLOEIENDE, SPECIALE, PUNITIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADEVERGOEDING OF (B) WELKE SCHADEVERGOEDING DAN OOK VAN MEER DAN DUIZEND AMERIKAANSE (US$1,000.00) DOLLAR (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN INKOMSTEN, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE WEBSITE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, HET GEBRUIK, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE), ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUUT OF EEN ANDERE WETTELIJKE THEORIE EN ZELFS ALS DAAR SPRAKE VAN IS,  MOET DE BEDRIJFSPARTIJ ZIJN GEADVISEERD (OF HAD MOETEN WETEN) OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 

Gebruikersbijdrage

Bepaalde delen van de Website kunnen u toestaan om feedback, berichten of ander materiaal (elk, een ‘Gebruikersbijdrage’) in te dienen. HET BEDRIJF mag, maar is niet verplicht om, Gebruikersbijdragen vooraf te screenen of toezicht te houden op elk gebied van de Website via welke Gebruikersbijdragen kunnen worden ingediend. U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor al uw Gebruikersbijdragen. HET BEDRIJF is niet verplicht om Gebruikersbijdragen te hosten, weer te geven of te verspreiden op of via de Website en mag Gebruikersbijdragen op elk moment verwijderen of weigeren om welke reden dan ook. HET BEDRIJF is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, of schade van welke aard dan ook aan Gebruikersbijdragen. HET BEDRIJF wil geen Gebruikersbijdragen ontvangen die vertrouwelijk zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke Gebruikersbijdrage als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht zal worden beschouwd en dat het HET BEDRIJF vrij staat om uw Gebruikersbijdrage aan een derde bekend te maken zonder enige verplichting tot vertrouwen van de kant van de ontvanger. Door het indienen van een Gebruikersbijdrage, verklaart en garandeert u dat:

(i) u ten minste meerderjarig bent en voldoende rechten hebt op alle geplaatste, geüploade, ingediende of anderszins beschikbaar gestelde Gebruikersbijdragen om de rechten te verlenen die door deze Gebruiksvoorwaarden worden beoogd; (ii) uw Gebruikersbijdrage (Gebruikersbijdragen) naar uw beste weten geen wet- of regelgeving schendt; en (iii) uw Gebruikersbijdrage (Gebruikersbijdragen) naar uw beste weten geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, octrooien, handelsmerken, ontwerprechten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van welke aard dan ook.

 

Privacy

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van onze gebruikers, daarom verwerken en bewaren wij gebruikersgegevens uitsluitend voor het leveren en mogelijk maken van de Diensten. Voor meer informatie over onze gegevenspraktijken kunt u ons Privacybeleid raadplegen dat beschikbaar is op https://www.vpnmentor.com/privacy-policy/

 

Links naar websites van derden

Sommige links op de Website kunnen verwijzen naar sites van derden. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Indien u deze links gebruikt, zult u de Website verlaten. HET BEDRIJF is niet verplicht om zulke websites van derden te beoordelen, heeft geen controle over zulke websites van derden, en is niet verantwoordelijk voor zulke websites van derden of hun content (of de producten, diensten, of content die via dezelfde beschikbaar zijn). Dus, HET BEDRIJF onderschrijft of doet geen beweringen over zulke websites van derden, enige informatie, software, producten, diensten, of materialen die daar gevonden worden of enige resultaten die verkregen kunnen worden door deze te gebruiken. Als u besluit om één van de websites van derden te bezoeken waarnaar op het Netwerk van HET BEDRIJF gelinkt wordt, doet u dit geheel op eigen risico.

 

Procedure voor het indienen van vorderingen wegens inbreuk

HET BEDRIJF respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Dienovereenkomstig heeft HET BEDRIJF het beleid om Gebruikersbijdragen die auteursrecht schenden, te verwijderen, toegang tot de Website (of een deel ervan) op te schorten voor elke gebruiker die de Website gebruikt in strijd met de auteursrechtwetgeving en/of in geschikte omstandigheden de account van elke gebruiker die de Website gebruikt in strijd met de auteursrechtwetgeving te beëindigen. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, heeft HET BEDRIJF procedures geïmplementeerd voor het ontvangen van een schriftelijke kennisgeving van een geclaimde schending van het auteursrecht en voor het verwerken van dergelijke claims in overeenstemming met deze wet. Indien u van mening bent dat uw auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht geschonden wordt door de Website, gelieve dan een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het volgende adres voor kennisgeving van claims van schending:

Uw schriftelijke kennisgeving moet:
(a) uw fysieke of elektronische handtekening bevatten;
(b) de identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
(c) het naar verluidt inbreukmakende materiaal op een voldoende nauwkeurige wijze te identificeren, zodat HET BEDRIJF dat materiaal kan lokaliseren;
(d) adequate informatie bevatten waarmee HET BEDRIJF contact met u kan opnemen (waaronder postadres, telefoonnummer en e-mailadres);
(e) een verklaring bevatten dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal of andere intellectuele eigendom niet is toegestaan door de eigenaar, de vertegenwoordiger van de eigenaar of de wet;
(f) een verklaring bevatten dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving juist is; en
(g) een verklaring bevatten dat u gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

 

Elektronische communicatie

Wanneer u de Site bezoekt of e-mails naar HET BEDRIJF stuurt, communiceert u elektronisch met HET BEDRIJF. HET BEDRIJF kan u antwoorden via e-mail of door mededelingen op de Site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat al deze kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die HET BEDRIJF u elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat deze mededelingen schriftelijk moeten zijn.

 

Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige, exclusieve en definitieve verklaring van de overeenkomst tussen u en HET BEDRIJF met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten of onderhandelingen tussen u en HET BEDRIJF met betrekking tot dit onderwerp.

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Israël, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterende wetten, en de partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Tel Aviv.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar mogen door HET BEDRIJF zonder beperking worden toegewezen.